Accés Clients | Accés Funcionaris | Registra't

Política de PrivacitatLEGISLACIÓ APLICABLE

Mitjançant est aviso SINERGIA 2012, S.L informa als usuaris del portal de l'internet de la seva propietat sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La visita a nostra website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar la informació de cap tipus. En el cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en nostra website seran utilitzats en la forma, amb la finalitat, i amb limitacions i drets que recull la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, protecció de dades de caràcter personal.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

D'acord a l'establert en la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència de la recollida a través d'aquesta pàgina web, seran incorporats al fitxer Web titularitat de SINERGIA 2012, S.L amb C.I.F B-65847345 i domicili en la C/ Aribau, 168 - 170, 1º 1ª 08036 BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en reial decret 1720/2007.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a l'Entitat són veraces i correctes, fent-se responsable de comunicar a està qualsevol modificació en els mateixos. Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades dels mateixos.

FINALITATS

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb SINERGIA2012, S.L, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l'usuari decideixi participar, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per l'Entitat i/o per tercers, actualment i en el futur.

CESSIÓ

L'organització es compromet a no cedir, en cap cas, les Dades Personals a tercers.